Uw winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door Le Bagage, www.travelbagage.com, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Le Bagage verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Le Bagage worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

1. Algemene bepalingen
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Le Bagage, TravelBagage.com, gevestigd aan de Middenwaard 111 te Heerhugowaard. De winkel in Alkmaar op Breedstraat 10 en 4 is gesloten en niet meer in ons beheer. Le Bagage is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37100980. Het BTW-registratienummer van Le Bagage is: NL 821525682.B01. Email: info @ travelbagage.com
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Le Bagage h.o.d.n. TravelBagage.com en derden ("koper") via de internetwebsite van Travelbagage.com ("www.travelbagage.com") gesloten overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het geheel van activiteiten, communicaties en transacties die verband houden met of tot stand komen door middel van de site van Travelbagage.com, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

2. Koopovereenkomst
2.1 Offertes en aanbiedingen van Travelbagage.com kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de site zijn weergegeven.
2.2 Via de site Travelbagage.com kunnen artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen Travelbagage.com en de koper komt tot stand - en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing - doordat de koper de bestelprocedure zoals vermeld op de site doorloopt volgens de aangegeven instructies en het bestelformulier verstuurt.
2.3 Koper is gerechtigd een overeenkomst kosteloos te annuleren voordat Travelbagage.com met de uitvoering hiervan is begonnen.
2.4 Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op zijn kosten aan Travelbagage.com te retourneren. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Indien u gratis verzending heeft gehad wordt er 7,= in mindering gebracht van het totaal dat u retour krijgt. Deze kosten zijn gebasseerd op de verzendkosten die wij gemaakt hebben om u het artikel toe te sturen.  Deze kosten zijn niet verschuldigd indien de koper een beroep doet op een van de garanties van Travelbagage.com zoals vermeld op de site, indien dit niet verschuldigd zijn onder deze garantie is begrepen of wanneer de koper het product retourneert. Travelbagage.com zal binnen 20 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren. Indien de bestelling betaald is met creditcard zal bij retourneren van het produkt een bedrag van 3,5% met een minimum van 5,= euro in mindering worden gebracht van het totaal bedrag. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn bij het ontvangen van uw betaling met creditcard.
Voor zover door Travelbagage.com diensten worden geleverd kan ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst plaatsvinden binnen 7 werkdagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dergelijke overeenkomst dient de koper te betalen voor de diensten tot het moment van ontbinding.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling in geval de producten beschadigd zijn.
2.5 Alle opgaven door Travelbagage.com van prijzen, specificaties en / of andere aanduidingen van producten en / of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Travelbagage.com kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Travelbagage.com is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.

 

3. Prijzen
3.1 De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen maar zonder verzendkosten. Levering van producten op andere plaatsen dan in de Travelbagage.com winkel gelden de tarieven zoals op de site aangegeven.
3.2 Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 Travelbagage.com is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn. Deze Prijsverhogingen zullen niet plaatsvinden na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Of tenzij de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 Travelbagage.com kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.

 

4. Levering
4.1 De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van leveringstermijnen zal Travelbagage.com in overleg treden met de koper. Indien de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, biedt Travelbagage.com aan de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen, indien de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 dagen na ontbinding door Travelbagage.com aan koper worden terugbetaald. Travelbagage.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.2 Indien Travelbagage.com, door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel Travelbagage.com als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.  
4.3 Levering binnen Nederland gratis verstuurt. Voor Levering in België, Duitsland, Engeland, Luxemburg en Frankrijk onder de €250,= zal er verzendkosten in rekening worden gebracht. Boven de €250,= gratis verzending.
4.4 Indien we pakketten retour krijgen omdat deze niet af te leveren zijn wordt er voor een tweede levering 10,= extra in rekening gebracht.

 

5. Betaling
5.1 De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Travelbagage.com verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan Travelbagage.com van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Travelbagage.com is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 10% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.
5.3 Bij een niet tijdige betaling door koper is Travelbagage.com van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
5.4 Het eigendom van door Travelbagage.com eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan Travelbagage.com is verschuldigd, aan Travelbagage.com heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.
5.5 Travelbagage.com heeft de volgende betalingsmogelijkheden: Betaling vooruit, IDEAL, Rembours en Visa/Mastercard. Overschrijvingen behalve IDEAL kunnen gedaan worden op Rabo reknr. 37.84.72.801 tnv Le Bagage ondervermelding van het ordernummer

 

6. Klachten en garanties
6.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en diensten te onderzoeken of Travelbagage.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Travelbagage.com terstond, doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Travelbagage.com geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
6.2 De garanties die door Travelbagage.com worden gegeven met betrekking tot geleverde producten en diensten staan vermeld op de site.
6.3 De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door Travelbagage.com worden gerespecteerd.
6.4 Travelbagage.com zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

 

7. Privacy
7.1 Travelbagage.com respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
7.2 Persoonsgegevens zullen door Travelbagage.com niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Travelbagage.com, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
7.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor Travelbagage.com geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

8. persen
8.1 Travelbagage.com neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover Travelbagage.com geen controle heeft. Aangezien Travelbagage.com geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is Travelbagage.com niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
8.2 De woord- en beeldmerken alsmede foto's logo's en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelbagage.com niet door derden gebruikt worden.
8.3 Een eventuele aansprakelijkheid van Travelbagage.com jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan Travelbagage.com uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Travelbagage.com is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

 

9. Geschillenregeling
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Klachtenprocedure Indien je een klacht hebt over door ons geleverde apparatuur en/of diensten dan horen wij dat graag. Travelbagage.com streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om je klacht op te lossen. Je kunt je klacht melden bij de klantenservice van Travelbagage.com.
De klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar:
           
-Per e-mail: info@ Travelbagage.com.
-Per Telefoon 072-5726093 bereikbaar van dinsdag t/m Vrijdag van 11 uur tot 15:30 uur. En maandag van 15.00 t/m 16.30
-Per post: Travelbagage.com , middenwaard 111, 1703 SC , Heerhugowaard onze winkel in Alkmaar op Breedstraat 10 en 4 is gesloten en niet meer in ons beheer.

 

Uw account

Gebruikersnaam

Wachtwoord

iDEAL Visa Master Card powered by MultiSafePay
Zoeken | Contact | Disclaimer